Ajankohtaista

Uusi vuosilomalaki tulee voimaan 1.5.2013. Vuosilomalain muutokset koskevat niin sanottua sairauskarenssia sekä lomapalkan laskemista. Sairauskarenssia koskeva muutos tulee voimaan 1.10.2013. Muutoksen perusteella vuosilomansa aikana sairastuneella työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa tai sen osa siirretyksi jo ensimmäisestä sairauspäivästä lukien. Siirtoa on pyydettävä ilman aiheetonta viivytystä ja työkyvyttömyys on vaadittaessa osoitettava luotettavalla selvityksellä, esimerkiksi lääkärintodistuksella. Kuitenkin vain vuosilomalain mukaan ansaittua vuosilomaa voi siirtää, joten työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuviin pidempiin vuosilomiin voidaan edelleen soveltaa karenssia. Vuosilomalain toinen muutos koskee kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joiden työaika ja palkka ovat muuttuneet esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen hoitovapaan perusteella. Ennen muutosta lomapalkka on määräytynyt loman alkamishetken mukaan, mutta vastaisuudessa lomapalkka määräytyy sen mukaan, milloin työaika ja palkka ovat muuttuneet. Mikäli työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana, lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden palkan mukaan prosentteina. Jos muutos on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen vuosiloman alkua, lasketaan lomapalkka ennen muutosta olleen palkan perusteella. Lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka perusteella voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia sopimusmääräyksiä saadaan soveltaa kuluvan sopimuskauden päättymiseen saakka, vaikka määräykset poikkeavatkin lain säännöksistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosilomamuutokset tulevat tehyläisten osalta voimaan vuoden 2014 puolella, kun uusi työehtosopimuskausi alkaa. Mirja Kinnunen, lakimies, edunvalvontatoimiala
RSS ATOM